Loading...
Vastgoedrecht2017-11-19T14:16:48+02:00

Vastgoedrecht: hypotheek, erfpacht, erfdienstbaarheid, appartemensrecht en opstalrecht

Vastgoedrecht ziet op eigendom van grond en op zakelijke rechten zoals hypotheekrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden (recht van weg), appartements- en opstalrechten. Geldt het recht van weg nog wel of is dit juist door verjaring ontstaan? Welke rechten en plichten hebben de appartementseigenaar en de Vereniging van Eigenaars?

Word ik met het tekenen van de ‘voorlopige koopakte’ al eigenaar van de woning?2017-11-19T22:12:51+02:00

Nee, hoewel er in principe niets ‘voorlopigs’ is aan de koopakte (lees mijn artikel hier), gaat de eigendom pas over als er een notariële leveringsakte opgemaakt is en deze is ingeschreven in de registers van het kadaster. Pas dan is de eigendom overgegaan. Voorheen bestaat slechts een recht op levering. Men kan dat 6 maanden voor de beoogde leveringsdatum wel bij hetzelfde register laten inschrijven als een bescherming tegen kapers op de kust (de zogenaamde Vormerkung).

Wat is een ‘voorlopige koopakte’?2016-10-24T19:22:38+02:00

De term voorlopige koopakte is een misleidende term, omdat er over het algemeen niets voorlopigs aan is. Met deze term wordt de bedoeld de koopovereenkomst, die de wet overigens vereist als het gaat om een woonhuis dat door een particulier van een andere particulier gekocht wordt. Hoewel er in de koopovereenkomst allerlei bepalingen kunnen staan zoals het voorbehoud van financiering en ook de wet een bedenktermijn van 3 dagen kent voor de koper, zitten partijen in beginsel na het tekenen van die overeenkomst door beide partijen aan elkaar vast.

De onjuiste term ‘voorlopige koopakte’ is waarschijnlijk ontstaan, doordat de eigendom van de woning nog niet door het tekenen van de overeenkomst door beide partijen overgaat naar de koper. Daar is namelijk nog een schriftelijk stuk voor nodig, te weten de notariële leveringsakte, die dus opgemaakt moet worden door de notaris, en welke akte ingeschreven moet worden in de daartoe bestemde registers van het kadaster. Eerst nádat die akte aldus is ingeschreven, is de koper dan eigenaar geworden van de gekochte woning. Overigens is ook mogelijk dat de koopovereenkomst in de vorm van een notariële leveringsakte wordt opgemaakt, de zogenaamde notariële koopovereenkomst. Als dat gebeurt moet ook deze akte worden ingeschreven om de eigendom te doen overgaan.

 

Op welke afstand moeten bomen en struiken van de erfgrens staan?2016-10-24T19:23:41+02:00

De ‘verboden afstand’ en de Algemene Plaatselijke Verordening.

In principe moeten bomen op 2 meter afstand van de erfgrens staan en struiken en heesters op 50 cm, tenzij de gewoonte of plaatselijke verordening (meestal de Algemene Plaatselijke Verordening) anders bepalen (artikel 5:42 BW). Indien er sprake is van een schutting, mogen de bomen, struiken of heesters ook dichterbij staan, indien en voor zover zij niet hoger worden dan de schutting (artikel 5:42 lid 3 BW). Er moet gemeten worden van de grenslijn tot het hart van de boom of struik. Staat de boom, struik of heester van de buurman te dicht bij, dan kunt u verwijdering daarvan vorderen.

Verjaring van het recht om verwijdering van bomen en struiken te vorderen.

Indien de boom, struik of heesters meer dan 20 jaar binnen de zogenaamde verboden afstand staan, is het recht om verwijdering te vorderen verjaard en is er door verjaring een recht van erfdienstbaarheid ontstaan om de bewuste boom, struik of heester binnen de verboden afstand te houden. De buurman kan dan geen verwijdering meer vorderen. Dat geldt echter alleen voor de desbetreffende boom, struik of heester en de opvolger daarvan. U mag niet in zo’n geval op dezelfde afstand als het inmiddels verjaarde exemplaar meer bomen of struiken plaatsen in strijd met de wet.

Wat doe ik met overhangende takken en doorschietende wortels?2016-10-24T19:24:02+02:00

Overhangende takken en doorschietende wortels

Overhangende takken en doorschietende wortels mag u, nadat u de buurman eerst schriftelijk gesommeerd heeft te verwijderen (nadat u uiteraard eerst gewoon gevraagd heeft), zelf verwijderen, mits u uiteraard de boom, struik of heester niet zodanig beschadigt dat deze daardoor sterft (artikel 5:44 lid 1 BW). U mag de overhangende takken uzelf toe-eigenen.

Soms misbruik van recht

Er zijn echter situaties waar er sprake is van waardevol geachte bomen en relatief weinig overlast van de overhangende takken of doorschietende wortels. In dat geval kunt u, indien u ondanks protesten van de buurman toch zelf tot snoei overgaat, u schuldig maken aan misbruik van recht bij een beroep op artikel 5:44 BW.

Ik heb een besluit van de gemeente gekregen. Hoe lang heb ik om bezwaar te maken en hoe doe ik dat?2016-10-24T19:25:17+02:00

Bezwaartermijn

U heeft zes weken tot na dagtekening van het besluit de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden gedaan, waarbij u uw naam, adres en woonplaats in elk geval moet vermelden, alsook het besluit waar tegen u bezwaar maakt. Het bezwaarschrift hoeft niet binnen de termijn van 6 weken bij de gemeente binnen te zijn, maar u moet wel kunnen aantonen, met bijvoorbeeld een datumstempel, dat u het binnen 6 weken bij de post heeft bezorgd.

Pro forma bezwaar

Indien u de gronden van uw bezwaar nog niet weet, kunt u ‘pro forma’ bezwaar maken. U vraagt dan het bestuursorgaan om een termijn om de gronden van het bezwaar te mogen aanvullen. Daarmee koopt u tijd om bij een specialist te informeren of een verder vervolg wel zinvol is.

De voorkeursadvocaat: Het recht op vrije advocatenkeuze

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd en heeft u een juridisch probleem? Wist u dat u het recht heeft op vrije advocatenkeuze? Dat recht op een voorkeursadvocaat geldt als er een procedure noodzakelijk is. Dat hoeft [...]

Gedold op de vierkante meter. Over oppervlakte, NEN 2580 en aansprakelijkheid verkoopmakelaar.

Vroeger was er een Verkade reclame, waarin voetballer Gerald Vanenburg de uitspraak gebruikte: ‘Ik dol je op de vierkante meter’. Aan die uitspraak moest ik denken, toen ik kennis nam van een aantal recente uitspraken, [...]

By |november 12th, 2017|Categories: Artikel, Blog / vlog, contractenrecht, vastgoedrecht|Tags: , , |0 Comments
Spring naar toolbar