AGRARISCH RECHT

Onder agrarisch recht vallen diverse zaken waar agrariërs mee te maken hebben, zoals kortingen op toeslagrechten, pachtvraagstukken en mestwetgeving. Uiteraard kan ik u ook op deze gebieden behulpzaam zijn.

BOUWRECHT

Onder bouwrecht valt niet alleen het bouwen van huizen of appartementencomplexen, ook schepen en kunstwerken vallen onder dit rechtsgebied.
Of u nu aannemer bent, onderaannemer of opdrachtgever, ik kan u adviseren over uw rechtspositie.

CONTRACTENRECHT

Heeft u problemen met de wederpartij die een overeenkomst niet nakomt?
Of wilt u juist onder een overeenkomst uit?
Kan een contract opgezegd worden, is er sprake van een wilsgebrek zoals dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden?

VASTGOEDRECHT

Vastgoedrecht ziet op eigendom van grond en op zakelijke rechten zoals hypotheekrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden (recht van weg), appartements- en opstalrechten. Geldt het recht van weg nog wel of is dit juist door verjaring ontstaan? Welke rechten en plichten hebben de appartementseigenaar en de Vereniging van Eigenaars?

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Auteursrecht, handelsnamen- en merkenrecht en octrooirechten vallen onder dit rechtsgebied. Indien u vragen heeft, kunt u gerust bij mij terecht.